Tarptautinė teisė, ginkluoti konfliktai

Publikacijos

Publikacijų, pranešimų sąrašas

Monografija


Žilinskas J. Nusikaltimai žmoniškumui ir genocidas tarptautinėje teisėje bei Lietuvos Respublikos teisėje. – Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2003, 184 p.

Moksliniai straipsniai

– 2013 –

Žilinskas, Justinas. Kibernetinių technologijų panaudojimo ginkluotuose konfliktuose poveikis tarptautinei humanitarinei teisei.                     Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas.  ISSN 1392-6195.  2013, Nr. 20(3), p. 1195-1212.

– 2012 –

Žalimas, Dainius; Žilinskas, Justinas. Public international law and Lithuania (1990-2011) : to protect and to enrich // Baltic yearbook of international law / edited by : Lauri Mälksoo, Ineta Ziemele, Dainius Žalimas. [Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2012]. ISSN 1569-6456. ISBN 9789004228962. Vol. 11 (2011), p. 1-30.

Žilinskas, Justinas. Status of members of anti-soviet armed resistance (Partisons’ war) of 1944-1953 in Lithuania under international law // Baltic yearbook of international law / edited by : Lauri Mälksoo, Ineta Ziemele, Dainius Žalimas. [Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2012]. ISSN 1569-6456. ISBN 9789004228962. Vol. 11 (2011), p. 31-66.

Žilinskas, Justinas. „Teisingo karo“ doktrina ir jos atspindžiai mūsų dienomis // Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1392-6195. 2012, Nr. 19(3), p. 1201-1214.

Žilinskas, Justinas. Introduction of “crime of denial” in the Lithuanian criminal law and first instances of its application // Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1392-6195. 2012, Nr. 19(1), p. 315-329.

Žilinskas, Justinas; Gailiūtė, Dovilė. Review of judgments of the European Court of Human Rights in cases against the Republic of Lithuania in 2011 // Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1392-6195. 2012, Nr. 19(1), p. 369-390.

– 2011 –

Žilinskas, Justinas. Kononov case and the Baltic States // Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2011, Nr. 18(3), p. 859-870.

Žilinskas, Justinas; Marozas, Tomas. Vadų atsakomybės mens rea elementas tarptautinėje paprotinėje teisėje ir Romos statute // Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1392-6195. 2011, Nr. 18(4), p. 1519-1541.

-2010-

Dalia Vitkauskaitė – Meurice, Justinas Žilinskas. The Concept Of Enforced Disappearances In International Law // Jurisprudencija, 2010, 2(120), p. 197–214.

Justinas Žilinskas. Saulius Katuoka. Lietuva ir tarptautinė teisė: 1940–1991 m. SSRS okupacijos neigimo teisiniame diskurse nepagrįstumas // Regnum Est. 1990 m. Kovo 11-osios Nepriklausomybės Aktui – 20. Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui (straipsnių rinkinys), Vilnius: Mykolo Romerio un-tas, 2010.

-2009-

1. Justinas Žilinskas. Broadening the Concept of Genocide in Lithuania’s
Criminal Law and the Principle Nullum Crimen Sine Lege // Jurisprudencija, 2009, No. 4(118), p. 333 – 348.
2. Žilinskas J. Privačios karinės ir saugumo kompanijos ir jų reguliavimo problemos tarptautinėje humanitarinėje teisėje // Jurisprudencija, 2009, T. 3(117), p. 163–177
3. Hagos taikos konferencijos ir jų įtaka tarptuatinei sausumos karo teisei // Teisės problemos, 2009, Nr. 1(63), p. 25 – 53.

2008 –

1.        Targeted killing under international humanitarian law // Jurisprudencija, 2008, T.5(107) (bendraautorius Wouter Declerck)
2.        Ginkluoto konflikto samprata tarptautinėje humanitarinėje teisėje ir jos taikymo problemos moderniuose ginkluotuose konfliktuose // Jurisprudencija, 2008, T. 2(104), p. 91 – 101.
3.        Žilinskas J. Ginkluoto konflikto samprata tarptautinėje humanitarinėje teisėje ir jos taikymo problemos moderniuose ginkluotuose konfliktuose // Jurisprudencija, 2008, T. 2(104), p. 91 – 101.
4.        Žilinskas J. Tarptautinės teisės lietuviškosios terminijos bruožai ir problemos // Specialybės kalba: tyrimas ir dėstymas. Mokslinės konferencijos darbai, Vilnius: MRU, 2006, p. 157 – 164.
5.        Žilinskas J. Tarptautinių nusikaltimų tarptautinio pripažinimo problema ir SSRS okupacijos metu padaryti nusikaltimai // Jurisprudencija, 2006, T. 88, p. 33 – 40.
6.        Žilinskas J. Karo nusikaltimų reglamentavimas Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse ir jų atitikties tarptautinei teisei problemos // Jurisprudencija, 2006, T. 80, p. 144 – 157.
7.        Žilinskas J. Lietuvos Respublikos Seimo dalyvavimo svarstant Europos Sajungos reikalus mechanizmas: kūrimas, modelis ir procedūros // Jurisprudencija, 2005, T. 72, p. 30 – 46.
8.        Žilinskas J. Lietuvos laisvės kovotojų statuso pagal tarptautinę teisę klausimai ir agentų smogikų bylos // Genocidas ir rezistencija: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Vilnius 2004 2/16, p. 168 – 174.
9.        Žilinskas J. Nusikaltimai, patenkantys į Tarptautinio Baudžiamojo Teismo jurisdikciją // Tarptautinis baudžiamasis teisingumas (konferencijos medžiaga), Vilnius: Justitia, 2003.
10.        Žilinskas J., Peciukonienė I. Lietuvos teisės derinimas rengiantis narystei Europos Sąjungoje bei į ją įstojus // Jurisprudencija.– Vilnius: Lietuvos teisės universitetas.– 2003, T. 44(36), p. 51 – 58.
11.        Čepas A., Žilinskas J. Piliečių ekstradicijos nevykdymo taisyklė, galimybės jos atsisakyti ir ją modifikuoti // Teisė.- Vilnius: Vilniaus universitetas. – 2003, T. 46, p. 28 – 38.
12.        Žilinskas J., Čepas A. Asmenų perdavimas tarptautiniam baudžiamajam teismui ir jo problemos tarptautinėje teisėje // Jurisprudencija.– Vilnius: Lietuvos teisės universitetas.– 2002, T. 34(26), p. 40 – 50.
13.        Žilinskas J.  Karo nusikaltimų ir genocido reglamentavimo Lietuvos Respublikos baudžiamuosiuose įstatymuose raida, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. – 2002, T. 2(12).
14.        Žilinskas J. Nusikaltimai žmoniškumui naujajame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse // Jurisprudencija.– Vilnius: Lietuvos teisės universitetas.– 2001, T. 19(11), p. 132 -148.
15.        Žilinskas J. “Genocidas” – sąvokos traktuotė Lietuvoje ir užsienyje // Genocidas ir rezistencija.– Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. – 2001, T. 2(10), p. 109 -115.
16.        Žilinskas J. Nusikaltimų žmoniškumui sąvokos raida tarptautinės baudžiamosios teisės šaltiniuose // Jurisprudencija.– Vilnius: Lietuvos teisės universitetas.– 2001, T. 19(11), p. 132 -148.
17.        Žilinskas J. Nusikaltimai žmoniškumui ir jų reglamentavimas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso projekte // Jurisprudencija.– Vilnius: Lietuvos teisės akademija.– 1998, T. 9(1), p. 132 -148.

Nepublikuoti pranešimai konferencijose, seminaruose, skaitytos paskaitos renginiuose, kt. (naujesni)

1. When does an “internet activist” become a “cyber warrior”?  // SOCIN 2015, Mykolo Romerio universitetas, Vilnius, 2015 m. rugsėjo 24 d.

2. How many gigabytes a tank weighs and why lawyers care about it? // Security Day ’14 – Santa Monica Networks. Vilnius, Riga, 2014 m. spalio 07-08.

3. Prosecuting international crimes in Lithuania: when wounds shape the law. International seminar „Prosecuting international crimes: a multidiscipliunary approach“, Wroclaw University, Wroclaw, 2014 04 04,

4. Gross trivialisation. Negating crimes of the past: Lithuanian experience. Fundamental Right Conference Combating hate crime in the EU, November 12-13, Vilnius, Lithuania.

5. „Neigimo nusikaltimų“ inkorporavimas į Lietuvos teisės sistemą ir pirmieji taikymo atvejai“ Mykolo Romerio universiteto mokslo dienos 2012: Socialinės inovacijos: teorinės ir praktinės įžvalgos (Vilnius, 2012 10 25-26)

6. „Tautinės mažumos ir tarptautinė humanitarinė teisė: apsaugos instrumentų paieška“, 2012 m. balandžio 20 d., Lietuvos Respublikos Seimas.

7. „Humanitarinė veikla ir tarptautinė humanitarinė teisė“, Konferencija ‘Humanitarinė veikla: suvokti ir veikti’, 2011 m. gegužės 31 d. Vilniaus universitetas.

8. „Direct application of International Humanitarian Law“.  Tarptautinis seminaras „Riparazione delle violazioni dei diritti umani e dottrina dell’atto politiko. Università Degli Studi Di Napoli Federico II. 2011 m. gegužės 12 d.

9. „Tarptautinė teisė Lietuvoje: apginti ir praturtinti“. Konferencija „Viešosios teisės tyrimai: būklė ir perspektyvos“. Vilniaus universitetas, 2010 vasario 7 d. (Kartu su D. Žalimu).

10. „Broadening the definition of genocide in national legislations: examples and reasons“;Tarptautinis mokslinis simpoziumas „Lyginamosios teisės dienos (Comparative Law Days“)“ (Ukraina, Jaremče, 2010 m. kovo 22 – 26 d.),

11. „Moterys ir ginkluotas konfliktas: aukos privilegija“. Nacionalinė konferencija „Lyčių lygybė: dabartis ir perspektyvos“. Vilnius, Mykolo Romerio un-tas, 2010 kovo 9 d.